Hyppää sisältöön

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Lukion erityisopetus on opiskelijoiden pedagogista tukea ja osa lukion toimivaa ohjausjärjestelmää. Lu­ki­on eri­tyis­o­pet­ta­ja toi­mii eri­tyis­pe­da­go­gi­se­na asi­an­tun­ti­jana. Hä­nel­tä saa op­pi­mi­seen ja op­pi­mis­vai­keuk­siin liit­ty­vää tie­toa sekä tu­kea opis­ke­luun. Eri­tyis­o­pet­ta­ja an­taa yk­si­lö­oh­jaus­ta ja te­kee op­pi­mis­val­miuk­sia mit­taa­via kar­toi­tuk­sia.

Mi­kä­li kar­toi­tus­ten pe­rus­teel­la on viit­tei­tä LUKI- tai muus­ta op­pi­mis­vai­keu­des­ta, eri­tyis­o­pet­ta­ja te­kee opis­ke­li­jal­le tar­kem­pia lisä­tut­ki­muk­sia vai­keu­den sel­vit­tä­mi­sek­si laa­ja-alai­sel­la lukitestillä. Tu­los­ten pe­rus­teel­la ja huol­ta­jien suos­tu­muk­sel­la opis­ke­li­ja voi saa­da ha­lu­tes­saan eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta lau­sun­non luki­vai­keu­des­ta. Vai­keus huo­mi­oi­daan opis­ke­lu­ai­ka­na ja yo-tut­kin­nos­sa.

Eri­tyis­o­pet­ta­jal­ta saa li­säk­si tie­toa eri­tyis­jär­jes­te­ly­jen ha­ke­mi­ses­ta sekä yli­op­pi­las­tut­kin­to­lau­ta­kun­nal­le lä­he­tet­tä­vis­tä lau­sun­nois­ta.

Eri­tyis­o­pet­ta­jal­le voi va­ra­ta vas­taan­otto­ajan esimerkiksi Wil­man kautta.

 

Erityisopettajien yhteystiedot

Muita tukimuotoja

Erityisopettajien tarjoaman tuen lisäksi lukio-opintoja voidaan tukea myös seuraavilla tukimuodoilla

 • Englannin ja ruotsin opinnoissa on tarjolla Tukea ja kertausta -opintojaksoja, joissa kerrataan ja vahvistetaan peruskoulussa opiskeltuja asioita tai tuetaan opiskelijaa suorittamaan aiemmin hylätty tai kesken jäänyt opintojakso.  Äidinkielessä on tarjolla Kieliopin ja kirjoittamisen perusteiden kertaus -opintojakso. Myös matematiikassa on tarjolla laskuharjoitus-opintojaksoja sekä lyhyen että pitkän oppimäärän opiskelijoille. Tutustu tarkemmin Wilman Opetussuunnitelma-kohdassa. Kysy aineenopettajalta tai opinto-ohjaajalta lisätietoja.

  ENA11o: Tukea ja kertausta 1

  ENA12o: Tukea ja kertausta 2

  ENA13o: Tukea ja kertausta 3

   

  RUB111o: Tukea ja kertausta 1

  RUB112o: Tukea ja kertausta 2

   

  ÄI15o: Kieliopin ja kirjoittamisen perusteiden kertaus

   

  MAB11o: Laskuharjoituskurssi

  MAA15o: Laskuharjoitukset 1

  MAA16o: Laskuharjoitukset 2

   

 • Matikka-, enkku, ruotsi- ja äikkä+S2-pajaan voi tulla harjoittelemaan aineenopettajan tuella. Voit tehdä läksyjäsi ja saada niihin neuvoja opettajalta. Voit myös tulla haastamaan itseäsi vaikeammilla tehtävillä, mitä oppitunneilla käydään.

 • Keskustele mahdollisesta tukiopetustarpeesta aineenopettajan kanssa. Ensisijaisesti ryhmämuotoista tukiopetusta on mahdollista saada, jos opiskelija tunnollisesta opiskelusta huolimatta on ajautunut tai ajautumassa etenemisesteeseen.