Hyppää sisältöön

Opintojen suunnittelu

Lukiokoulutus uudistuu

Uudessa lukiokoulutuksessa kursseista tulee opintojaksoja, jotka kootaan moduuleista.  Jatkossa oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Gaudiassa opintojaksot koostuvat yhden oppiaineen moduuleista.

Myös opintopisteet tulevat osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaanModuulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

Hyvä tietää lukio-opinnoista

Lukion opiskelija vastaa opiskelustaan ja suunnitelmansa toteuttamisesta itse. Opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat ovat opiskelun ohjaajia ja tukijoita. Ohjausta ja opiskeluohjeita annetaan opinto-ohjauksen ja muiden aineiden oppitunneilla, sekä ro-tuokioissa. Opiskelusuunnitelmasi on 3 vuotta, mutta voit perustellusti pidentää sitä 3½ tai 4 vuoteen oman opinto-ohjaajasi kanssa.

Lukion työ päättyy päättötodistuksen saamiseen sekä ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Päättötodistuksen saaminen edellyttää lukion oppimäärän suorittamista (150 op tai 75 kurssia), ylioppilastutkinto edellyttää hyväksytyn arvosanan saamista ylioppilastutkinnon pakollisissa kokeissa. Ylioppilastutkintotodistuksen saa, kun lukion päättöarvioinnin edellytykset ovat täyttyneet. Sen sijaan lukion päättötodistuksen saaminen ei ole riippuvainen ylioppilastutkinnosta.

Opintojen suunnittelu ja valinnat

Lukio-opintojen sujuva suorittaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja valintojen tekemistä. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet jaksoittaiseen työjärjestykseen lisääntyvät lukio-opintojen edetessä. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan pääasiassa pakollisia aineita pääasiassa oman ohjausryhmän kanssa, seuraavina vuosina valinnaisuutta on enemmän. Valinnaisten syventävien ja soveltavien opintojaksojen myötä opiskelija suuntaa kohti tulevaisuutta: ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

Opiskelijakohtaista suunnittelua ohjaavat lukion oppimäärään ja yo-tutkintoon liittyvät määräykset sekä opiskelijan omat kiinnostuksen kohteet. Opinto-ohjelmaan ja yo-tutkintoon kannattaa valita niitä aineita, jotka motivoivat eniten. Sisäisen motivaation löytyminen opiskeluun takaa hyvän tuloksen ja vie eteenpäin kohti henkilökohtaisia tavoitteita.

Lukio-opintojen aikana tehdään kolme suunnitelmaa:

 • opinto-ohjelma
 • ylioppilastutkintosuunnitelma
 • jatko-opintosuunnitelma.

Nämä kolme suunnitelmaa kytkeytyvät toisiinsa. Opinto-ohjelmaan sisällytetään ylioppilastutkinnon kokeiden suorittamisessa tarvittavia opntojaksoja. Jatko-opinnot voivat vaatia tiettyjen aineiden oppimäärän osaamista ja tiettyjen kokeiden suorittamista ylioppilastutkinnossa.

Opiskelijan opinto-ohjelma perustuu lukiolle hyväksyttyyn opetusministeriön tuntijakoon. Opintotarjottimesta ilmenevät lukuvuoden aikana tarjolla olevat opintojaksot/kurssit. Tuntikiertokaavion mukaan valitut opintojaksot/kurssit sijoittuvat opiskelupäivän ja -viikon eri tunneille. Opintojen suunnittelulomakkeen avulla opiskelija valitsee Wilman kurssitarjottimelta keväällä seuraavan lukuvuoden opintojaksonsa/kurssinsa. Wilman kautta valintoja voi tehdä myös Lahden lyseosta. Opintojaksoista/kursseista ja niiden sisällöistä saa tietoa Wilmasta kohdasta Opetussuunnitelma.

 • Lukio-opintojen minimimäärä on 75 kurssia tai 150 opintopistettä. Näistä pakollisia opintoja on 47-51 kurssia/94-102 opintopistettä. Valtakunnallisia syventäviä kursseja/opintojaksoja tulee valita vähintään 10 kurssia/20 opintopistettä, lisäksi erityislinjoilla on omat vähimmäisvaatimuksensa. Suositeltavaa on valita enemmän kuin vaadittava minimimäärä, esim. vähintään 77-80 kurssia/154-160 opintopistettä. Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden suositellaan ottavan vähintään 30 kurssia/60 opintopistettä ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden 15 kurssia/30 opintopistettä, jos aikoo suorittaa lukion kolmessa vuodessa.

  Musiikin ja kuvataiteen- ja muotoilun erityislinjoilla on opiskeltava vähintään 12 kurssia/24 opintopistettä erityisen koulutustehtävän mukaisia opintoja. Tällöin he ovat oikeutettuja vähentämään valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8 §:ssä säädetystä pakollisten opintojen määrästä 8 kurssia/16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion pakollisten oppiaineiden kursseista/opintopisteistäKursseja/opintopisteitä pois jätettäessä on muistettava, että ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaisesti oppiaineen kaikki pakolliset kurssit/opintopisteet on suoritettava, jotta aineen voi suorittaa ylioppilaskirjoituksissa.

 • Lu­ki­on luku­vuo­si on ja­et­tu vii­teen jak­soon/periodiin, jois­ta jo­kai­nen päät­tyy päättö- eli koe­viik­koon. Opin­to­jen suun­nit­te­lus­sa si­nua aut­ta­vat opinto-oh­jaa­ja, opet­ta­jat, ryh­män­oh­jaa­ja sekä tu­to­rit.  

  Lukio-opintojen peri­aat­tei­siin kuu­luu se, että voit itse va­li­ta aine­yh­dis­tel­mä­si ja ete­ne­mis­tah­ti­si. Jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman lukio-opinnoistaan Wilmassa. Huolellisesti tehty ja ajan tasalla pidetty opintosuunnitelma helpottaa lukujärjestyksen teossa. Tarkista opintojen suo­ri­tusjärjestys kurssisisällöistä ja hyödynnä opintojen suunnittelulomaketta.  Suunnitelmaa tehdessäsi voit huomioida mahdolliset jatko-opintosuunnitelmat ja ylioppilastutkinnon aineet ja niiden hajauttamisen eri tutkintokerroille. 

  Lu­kio on mi­toi­tet­tu suo­ri­tet­ta­vak­si kol­mes­sa vuo­des­sa. Opin­to­jen ve­ny­mi­nen nel­jään vuo­teen ei ole suo­ta­vaa, ell­ei opis­ke­li­jal­la ole sii­hen jo­tain eri­tyis­tä syy­tä, ku­ten ur­hei­li­jan vaa­ti­va har­joi­tus­oh­jel­ma tai oppimisvaikeudet. Lu­ki­on oppi­mää­rä tulee suorittaa enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä (Lukiolaki 23 §).

  Oma­toi­mi­ses­ti opis­ke­li­ja ei voi muut­taa opintosuunnitelmaansa. 3,5 -4 vuoden opintosuunnitelmaan siirtyminen tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

  Alla kurssien ja opintopisteiden suositeltu suoritusmäärä vuosittain eri opintoaikatauluilla. 

  Opintojen kesto 

  1 vuoden jälkeen 

  2 vuoden jälkeen 

  3 vuoden jälkeen 

  4 vuoden jälkeen 

  3 vuotta 

  30 kurssia/60 op 

  60/120 

  75/150 

   

  3,5 vuotta 

  25/50 

  50/100 

  70/140 

  75/150 

  4 vuotta 

  20/40 

  40/80 

  60/120 

  75/150 

 • Lukioon haettaessa täytetään sähköinen ainevalintakortti. Lisäksi kesällä valituksi tulleet täyttävät sähköisen ainevalintakyselyn. Nämä tiedot vaikuttavat opiskelijoiden ryhmiin sijoittamiseen ja lukujärjestyksiin. Opinto-ohjaajat tekevät kesäkuussa ensimmäisen vuoden opiskelijoille ainevalinnat ja lukujärjestykset ensimmäiseen jaksoon sekä alustavat ainevalinnat jaksoihin 2-5.  Ensimmäisen jakson lukujärjestys tarkistetaan ryhmänohjaajan kanssa ensimmäisenä opiskelupäivänä ja 2.-5. jaksot opinto-ohjaajan kanssa OP01-opintojaksolla.

  Tammikuussa kaikki jatkavat opiskelijat tekevät Wilmassa esivalinnat seuraavaa lukuvuotta varten, eli ilmoittavat mitä opintoja he aikovat seuraavana lukuvuonna opiskella. Näin seuraavan vuoden opintotarjottimelle osataan perustaa oikea määrä eri opintojaksojen ryhmiä, ja opiskelija on esivalinnoillaan varannut niistä itselleen paikan.

  Huhti-toukokuussa opiskelijat tekevät Wilmassa opintotarjottimelta ainevalinnat ja lukujärjestykset seuraavalle lukuvuodelle. Opiskelijat voivat valita opintoja myös Lahden lyson opintotarjottimelta. Opiskelijan itselleen suunnittelemaan lukujärjestykseen voi tulla pieniä muutoksia, jos ryhmäkokoja tasoitellaan.

  Alla olevasta tuntikiertokaaviosta näkyy opintotarjottimen koodien sijoittuminen työjärjestykseen. 

 • Opintojakso-/kurssisuositukset eri lukuvuosille on merkitty Opintojen suunnittelulomakkeeseen.

  Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa. Valintoja tehdessä on hyvä valita ensimmäisenä ne opintojaksot tai kurssit, joita tarjotaan vain kerran lukuvuodessa (esim. SAA, RAA). Kielissä ja matematiikassa opintojaksot/kurssit suoritetaan yleensä numerojärjestyksessä.

  LOPS2021 mukaan opiskeleville kielissä ja matematiikassa on muodostettu useammasta moduulista opintojaksoja, jotka jatkuvat yli jaksojen.

  Alla olevasta linkistä pääset katsomaan LOPS2021 kaikki opintojaksot

  OPINTOJAKSOT LOPS2021

 • Jos sinulta puuttuu vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) kurssi, katso mikä opintojakso uudessa opetussuunnitelmassa (LOPS2021) vastaa sitä. Jos taas uuden opetussuunnitelman opiskelijana haluat osallistua vanhan opetussuunnitelman kurssille, katso minkä opintojakson kurssi korvaa. Huomaa, että opintojaksojen/kurssien numeroinneissa voi olla eroja. Kaikille kursseille/opintojaksoille ei löydy vastaavaa kurssia. Tällaisissa tapauksissa kurssin voi tehdä itsenäisesti. Lisätietoa saat aineenopettajilta ja opinto-ohjaajilta.

  Vastaavuustaulukko LOPS2016-LOPS2021

 • Lukuvuoden aikana seuraavien jaksojen kurssi-/opintojaksovalintoja voi muuttaa jaksojen vaihtuessa, ennen koeviikkoa. Valintoja muuttaessa tulee olla huolellinen, että opintojen kokonaismäärä ei vähene liian pieneksi.

 • Pitkän matematiikan tai vieraiden kielten oppimäärän voi vaihtaa lyhyeksi oppimääräksi. Aineen oppimäärän muutoksesta opiskelijan täytyy keskustella aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Samalla kartoitetaan, miten suoritetut kurssit hyväksiluetaan lyhyeen oppimäärään, ja tehdään muutokset lukujärjestykseen. Lukio-opiskelijan on kuitenkin suoritettava vähintään yhden vieraan kielen pitkän oppimäärän opinnot.

  Pitkän matematiikan suoritetut opintojaksot/kurssit lasketaan lyhyen matematiikan kokonaisopintopiste-/kurssimäärään. Seuraavat matematiikan opintojaksot/kurssit vastaavat sisällöiltään toisiaan:

  KURSSIT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS2016) MUKAAN

  • MAA02→MAB02
  • MAA03→MAB03
  • MAA06→MAB07
  • MAA08→MAB04
  • MAA10→MAB05
  • MAA15→MAB06

  OPINTOJAKSOT OPETUSSUUNNITELMAN (LOPS 2021) MUKAAN

  • MAA2 –> MAB2
  • MAA3 –> MAB3
  • MAA6 –> MAB8
  • MAA8 –> MAB5
  • MAA9 –> MAB7

  Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän valinnaisia/syventäviä tai paikallisia muita valinnaisia/soveltavia opintojaksoja/kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

  Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Suoritusjärjestyksestä poikkeamisesta opiskelijan on neuvoteltava aineenopettajan kanssa.

  Oppimäärää vaihdettaessa pitkän oppimäärän opintojaksojen/kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden opintojaksojen/kurssien arvosanoiksi. Opintojakso-/kurssisuoritusta ei saa niistä pitkän matematiikan hylätyistä opintojaksoista/kursseista (arvosana 4 tai K), jotka eivät vastaa mitään lyhyen matematiikan opintojaksoa/kurssia. Kokonaisopintojakso-/kurssimäärään ei lasketa pitkän oppimäärän opintojaksoa/kurssia, jonka sisältö vastaa opiskelijan suorittaman lyhyen oppimäärän opintojakson/kurssin sisältöä.

  Opiskelijan pyytäessä järjestetään ns. osaamistasotentti, jossa pitkästä matematiikasta siirtynyttä arvosanaa voi pyrkiä korottamaan lyhyen matematiikan vastaavan opintojakson/kurssin kokeella.  Osaamistasotenttiä voi anoa myös sellaiselle pitkästä matematiikasta lyhyeen matematiikkaan siirretylle opintojaksolle/kurssille, jonka arvosana on neljä.

  Jos ajatuksissasi on vaihtaa pitkä matematiikka lyhyeen matematiikkaan, päätöksen oppimäärän vaihdosta voi tehdä helposti 1. opiskeluvuoden 2. ja 3. periodin vaihteessa. Näin ehdit vielä valitsemaan lyhyen matematiikan MAB02-ryhmän 3. tai 4. periodiin. Ota aina yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, jos olet vaihtamassa matematiikan oppimäärää.

 • Abit löytävät lv. 2022-2023 oppimateriaalilistan tästä.

  1. ja 2. vuoden opiskelijoiden oppimateriaalit ilmoitetaan opintojakson alussa. Ei-oppivelvolliset opiskelijat voivat halutessaan hankkia oppimateriaalilisenssit LOPS2021 opintojaksoille koulun kautta laskulla.