Hyppää sisältöön

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

Lukio valmistaa korkeakouluopintoihin

Lukion yksi tärkeä tehtävä on valmistaa opiskelijoita korkea-asteen opintoihin. Tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle ja muihin jatko-opintoihin.

Korkeakouluyhteistyö

Lahden lukiokoulutus tekee yhteistyötä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden tutkintoohjelman, Avoimen yliopiston ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Näiden toimijoiden ja Lahden lukiokoulutuksen välistä yhteistyötä koordinoi erillinen yhteistyöryhmä.

Lahden lukiolaisilla on mahdollisuus valita lukio-opintojen osaksi matalan kynnyksen korkeakoulukursseja, joilla opettajina toimivat sekä lukioiden että yliopistojen lehtorit yhdessä (TIEDE1-TIEDE3 -opintojaksot). Lisäksi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa kaikille toisen asteen opiskelijoille tutustumispolun yliopisto-opintoihin. Polun ensimmäinen askel sisältää korkea-asteen opintoihin johdattelevan kurssin (HYAVO1), toinen askel Avoimen yliopiston tutustumiskursseja (HYAVO2-HYAVO5) ja kolmas askel mahdollisuuden valita itseään kiinnostavia kursseja Avoimen yliopiston laajasta kurssitarjonnasta. Kannustamme opiskelijoitamme valitsemaan myös muiden korkeakoukoulujen tarjoamia kurkistuskursseja ja niitä hyväksiluetaan muissa oppilaitoksissa suoritettuihin opintoihin, kunhan laajuus on vähintään 1 opintopiste.

Opiskeluaikana lukiolaiset pääsevät tutustumaan laajemminkin korkeakoulutoimintaan osallistumalla esimerkiksi Lahden tiedepäivään, LUT-yliopiston Junnuyliopistoon, Lahden alueen korkeakoulujen järjestämiin esittelytilaisuuksiin tai lukioiden ja korkeakoulujen yhteisiin hankkeisiin. Myös Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää lukiolaisille ohjattuja vierailukäyntejä tiedeluokkaan, jossa he pääsevät konkreettisesti osallistumaan tieteen tekemiseen. Lahden lukiokoulutus antaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden tutustua ja osallistua jo lukio-opintojen aikana korkeakouluopintoihin. Tulevaa korkeakouluvalintaa helpottaa myös Lahden lukioiden perinteinen tapa kutsua alumnejaan esittelemään omia korkeakoulu- ja urapolkujaan. 

TIEDE-opintojaksot

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

 • Tutkimus koukuttaa! – Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa, 2 op (TIEDE1)

  Tavoitteet

  • opiskelija saa uusia ajatuksia lukion jälkeisiin opintoihin
  • opiskelija ymmärtää mitä mahdollisuuksia tiedemaailman kautta voi avautua

  Keskeiset sisällöt

  • opiskelu ja tutkimus korkeakouluissa
  • vierailevat luennoitsijat Lahden Yliopistokampuksella toimivista yliopistoista (LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto), Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta ja LABammattikorkeakoulusta
  • kurssi toteutetaan tiedeluentosarjana, joka sisältää myös toiminnallisia osuuksia
  • tiedeviestintä – Science Slam

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Biologisia ja kemiallisia tutkimuksia Vesijärvestä, 2 op (TIEDE2)

  Tavoitteet

  • opiskelija tutustuu vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
  • opiskelija harjoittelee vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
  • opiskelija saa kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
  • opiskelija kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
  • opiskelija kehittää sekä lajitunnistustaitojaan että ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta

  Keskeiset sisällöt

  • vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
  • vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
  • ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suojelu
  • tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa, 2 op (TIEDE3)

  Tavoitteet

  • opiskelija syventää lukio-oppimäärän tietoja molekyylibiologiasta, geenitekniikasta ja ympäristökemiasta
  • opiskelija oppii biologian ja kemian laboratoriotaitoja, jotka ovat hyödyksi sekä ylioppilaskokeisiin valmistautumisessa että hakeutumisessa alan jatko-opintoihin
  • opiskelija tutustuu Niemen Yliopistokampuksella tehtävään tutkimukseen

  Keskeiset sisällöt

  • opiskelijat ratkaisevat rikoksen tekijän ja laadun
  • DNA-analyysit (DNA:n eristäminen verestä, konsentraatiomittaus, PCR, agaroosigeelielektroforeesi, sekvensointi)
  • kemialliset analyysit (näytteenotto maasta, näytteen esikäsittely, standardiliuosten valmistus, näytteiden analysointi kaasukromatografilla)
  • tietokantahaut ja analyysiohjelmat
  • asiantuntijaluennot DNA-tunnisteiden käytöstä ja rikoskemiasta

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

Lahden lukiolaisten polku yliopisto-opintoihin

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston kanssa.

Lahden lukiolaisten polun esittelyvideo.

Lue lisää Lahden lukiolaisten polusta yliopisto-opintoihin osoitteessa https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=38966 (kirjaudu vierailijana)

 • Minäkö yliopistoon?, 2 op (HYAVO1)

  Tavoitteet

  • opiskelija saa käsityksen Helsingin yliopistosta opiskelupaikkana sekä korkeakouluopinnoissa
  • opiskelija kehittyy omissa opiskelutaidoissaan ja pohtii omia lukion jälkeisiä opiskelumahdollisuuksiaan

  Keskeiset sisällöt

  • tutustut Helsingin yliopistoon opiskelupaikkana
  • kuulet yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan
  • pääset vierailemaan Helsingin yliopiston kampukselle
  • osallistut Avoimen yliopiston luennolle
  • pääset pohtimaan ja kehittämään omia opiskelutaitojasi ja -valmiuksiasi
  • kirjoitat oppimispäiväkirjaa

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan, 2 op (HYAVO2)

  Tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja saa valmiuksia estää sitä
  • opiskelija ymmärtää miten koulukiusaaminen on osa syrjäytymiseksi kutsuttua ilmiötä
  • opiskelija pystyy oppimansa perusteella arvioimaan erilaisia aiheesta kirjoitettuja mielipidekirjoituksia ja aiheen parissa työskentelevien näkemyksiä

  Keskeiset sisällöt

  • kiusaamisen määritelmä, muodot, yleisyys ja seuraukset
  • ryhmäilmiö päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet
  • kiusaamisen ehkäisy päiväkodissa ja koulussa: erot ja yhtäläisyydet

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)

  Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista, hakeutumassa erityispedagogiikan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

 • Tutustumiskurssi ympäristötieteisiin, 2 op (HYAVO3)

  Tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää kemikaalien käytöstä aiheutuvien päästöjen johtavan usein eri asteisiin ympäristövaikutuksiin
  • opiskelija osaa nimetä vähintään 5 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia tai kemikaaliryhmää
  • opiskelija ymmärtää erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden POP-yhdisteiden haitallisuuden perustan
  • opiskelija hahmottaa, miten ekotoksikologisia vaikutuksia tutkitaan

  Keskeiset sisällöt

  • ekotoksikologian historia
  • peruskäsitteistö
  • kemikaalien toksisuuden perusta, annos-vaikutussuhde
  • ympäristökohtalo
  • ekotoksikologinen testaus
  • biomarkkerit
  • ekologiset vaikutukset

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Tavoitteet

  • sisältö vaihtuu lukuvuosittain

  Keskeiset sisällöt

  • sisältö vaihtuu lukuvuosittain

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Maksuttomilla tutustumiskursseilla pääset kurkistamaan Helsingin yliopistoon ja kursseja on tarjolla useilta eri tieteenaloilta. Linkki tällä hetkellä tarjolla oleviin kursseihin: tutustumiskursseja.

Muu alueellinen korkeakouluyhteistyö

  • Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LABammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama ja Lahden Yliopistokampuksen koordinoima tiedekasvatuspolku
  • 2. vuosikurssin lukiolaiset osallistuvat pelillisen ympäristökatastrofihaasteen muodossa tiedekasvatuspolkuun

Muu korkeakouluyhteistyö ja kurkistuskurssit

Korkea-asteen kurssisuoritukset hyväksytään lukio-opinnoiksi muissa oppilaitoksissa suoritettuihin opintoihin, kunhan opintojen laajuus on vähintään 1 opintopiste. Suurin osa kursseista on maksuttomia, ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollisista kurssimaksuista huolehtii opiskelija itse. Kurkistuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. Huomaathan, että osaan kursseista voi ilmoittautua mukaan opiskelemaan ympäri vuoden ja osa taas on suoritettavissa vain tiettynä aikana vuodesta.

 • Taloustieteen keskuksen GSE:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhdessä tuottama avoin taloustieteen kurssi ”Miten talous toimii?”

  Arkkitehtuurin historia – mikä on aina ajankohtaista? Verkkokurssi (arkkitehtuurinhistoria.fi)

  Lisää Aalto-yliopiston lukiolaisille sopivia kursseja löydät Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssihausta valitsemalla kohdan “Soveltuu myös lukiolaisille”. Tietoa Aalto-yliopiston lukiolaisille avoimista kursseista

 • Jyväskylän yliopiston opintotarjonta – tutustumiskurssit toiselle asteelle maksutta.

 • Tampereen yliopiston Juniversityn tarjonta toisen asteen opiskelijoille painottuu tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät täältä:

  https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/2-asteen-opiskelijat/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/

 • DIAK

  Maksuttomat orientaatiokurssit verkossa liittyen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, sosionomin tai tulkkauksen opintoihin.

 • Haaga-Helia

  Lukiolaisille suunnatut opinnot maksuttomia, muu opintotarjonta maksullista. Kurssilistaus löytyy ylläolevan linkin kautta.

 • HUMAK

  Maksuttomat, verkossa suoritettavat kurkistuskurssit kulttuurintuottajan, yhteisöpedagogin ja tulkkauksen koulutuksiin.

 • Karelia AMK

  Valittavissa verkko-opintoja. Nimetyt opinnot (linkki yllä) ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut maksullisia.

 • Laurea AMK

  Laurean avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista löydät juuri lukiolaisille suunniteltuja opintoja, joita voit suorittaa jo lukioaikana ja halutessasi lukea hyväksi, kun aloitat opiskelut Laureassa tutkinto-opiskelijana. Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia.

 • Metropolia

  Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia.

 • SAMK

  Verkossa suoritettavat opinnot löydät valitsemalla “toteutustapa”- kohdasta verkko-opinnot. Opiskelu on maksutonta

 • XAMK

  Toisen asteen opiskelijat voivat opiskella XAMKin avoimen AMK:n opintoja maksuttomasti.

 • Maksuton kahden opintopisteen metsätiedekurssi on ainutlaatuinen tilaisuus alanvalintaa pohtivalle ja luonnontieteistä kiinnostuneelle lukiolaiselle kurkistaa, mistä metsätieteiden, biotuotetekniikan, -teknologian ja puutekniikan opinnoissa on kyse. Verkkoluennoilla ja päiväretkellä tutustutaan myös tieteenalojen ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin ja työnantajiin.

  Lisätietoja ja kurssille ilmoittautuminen osoitteessa: https://smy.fi/metsatutuksikurssi/

  Kurssin sisällöt toteuttavat

  • Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Aalto)
  • Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (HY)
  • Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto (UEF)
  • LAB-ammattikorkeakoulu, puutekniikka
  • LUT yliopisto (LUT), kemiantekniikka ja konetekniikka
 • Tampereen ammattikorkeakoulu syksy 2022: Kurkistuskursseja