Hyppää sisältöön

Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

Lukio valmistaa korkeakouluopintoihin

Lukion yksi tärkeä tehtävä on valmistaa opiskelijoita korkea-asteen opintoihin. Tavoitteena on sujuvoittaa opiskelijan siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle ja muihin jatko-opintoihin.

Korkeakouluyhteistyö

Lahden lukiokoulutus tekee yhteistyötä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön, LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteiden tutkintoohjelman, Avoimen yliopiston ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Näiden toimijoiden ja Lahden lukiokoulutuksen välistä yhteistyötä koordinoi erillinen yhteistyöryhmä.

Lahden lukiolaisilla on mahdollisuus valita lukio-opintojen osaksi matalan kynnyksen korkeakoulukursseja, joilla opettajina toimivat sekä lukioiden että yliopistojen lehtorit yhdessä (TIEDE1-TIEDE3 -opintojaksot). Lisäksi Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa kaikille toisen asteen opiskelijoille tutustumispolun yliopisto-opintoihin. Polun ensimmäinen askel sisältää korkea-asteen opintoihin johdattelevan kurssin (HYAVO1), toinen askel Avoimen yliopiston tutustumiskursseja (HYAVO2-HYAVO5) ja kolmas askel mahdollisuuden valita itseään kiinnostavia kursseja Avoimen yliopiston laajasta kurssitarjonnasta. Kannustamme opiskelijoitamme valitsemaan myös muiden korkeakoukoulujen tarjoamia kurkistuskursseja ja niitä hyväksiluetaan muissa oppilaitoksissa suoritettuihin opintoihin, kunhan laajuus on vähintään 1 opintopiste.

Opiskeluaikana lukiolaiset pääsevät tutustumaan laajemminkin korkeakoulutoimintaan osallistumalla esimerkiksi Lahden tiedepäivään, LUT-yliopiston Junnuyliopistoon, Lahden alueen korkeakoulujen järjestämiin esittelytilaisuuksiin tai lukioiden ja korkeakoulujen yhteisiin hankkeisiin. Myös Päijät-Hämeen LUMA-keskus järjestää lukiolaisille ohjattuja vierailukäyntejä tiedeluokkaan, jossa he pääsevät konkreettisesti osallistumaan tieteen tekemiseen. Lahden lukiokoulutus antaa opiskelijoille monipuolisen mahdollisuuden tutustua ja osallistua jo lukio-opintojen aikana korkeakouluopintoihin. Tulevaa korkeakouluvalintaa helpottaa myös Lahden lukioiden perinteinen tapa kutsua alumnejaan esittelemään omia korkeakoulu- ja urapolkujaan. 

TIEDE-opintojaksot

Opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikön ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

 • Tutkimus koukuttaa! – Tiedettä ja tutkimusta korkeakouluissa, 2 op (TIEDE1)

  Tavoitteet

  • opiskelija saa uusia ajatuksia lukion jälkeisiin opintoihin
  • opiskelija ymmärtää mitä mahdollisuuksia tiedemaailman kautta voi avautua

  Keskeiset sisällöt

  • opiskelu ja tutkimus korkeakouluissa
  • vierailevat luennoitsijat Lahden Yliopistokampuksella toimivista yliopistoista (LUT-yliopisto, Helsingin yliopisto), Päijät-Hämeen LUMA-keskuksesta ja LABammattikorkeakoulusta
  • kurssi toteutetaan tiedeluentosarjana, joka sisältää myös toiminnallisia osuuksia
  • tiedeviestintä – Science Slam

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Biologisia ja kemiallisia tutkimuksia Vesijärvestä, 2 op (TIEDE2)

  Tavoitteet

  • opiskelija tutustuu vesiekologisen tutkimuksen keskeisiin tutkimusmenetelmiin käytännössä
  • opiskelija harjoittelee vesinäytteiden kemiallisia ja biologisia analysointimenetelmiä
  • opiskelija saa kokemusta tieteellisten raporttien ja esitelmien tekemisestä
  • opiskelija kehittää kieli- ja yhteistyötaitoja kansainvälisessä yhteistyössä
  • opiskelija kehittää sekä lajitunnistustaitojaan että ymmärrystä vesiekosysteemin toiminnasta

  Keskeiset sisällöt

  • vesien pieneliöstö, erityisesti planktonlajisto
  • vesiekosysteemin ravintoverkon toiminta
  • ihmisen vaikutus vesiympäristöihin ja vesistöjen suojelu
  • tärkeimmät vesieliöstöön vaikuttavat kemialliset ja fysikaaliset muuttujat

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa, 2 op (TIEDE3o)

  • edeltävinä opintoina suositellaan BI4- ja BI06-moduulit
  • opintojakso valitaan Lahden lyseon opintotarjottimelta
  • opintojaksolle otetaan yhteensä 14 opiskelijaa
  • opintojakso toteutetaan yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen (HY) ja tiedeluokkaSOLU:n kanssa
  • vastuuopettajat: Reetta Kariola, Lahden lyseo (reetta.kariola@edu.lahti.fi) ja Tarja Kariola, PHLUMA-keskus

Lahden lukiolaisten polku yliopisto-opintoihin

Helsingin yliopiston avoin yliopisto tarjoaa Lahden lukiolaisille kolmen askeleen polun yliopisto-opintoihin.

1. askel: Tutustu yliopisto-opiskeluun Minäkö yliopistoon? –opintojaksolla
2. askel: Kokeile yliopisto-opiskelua suorittamalla jokin Avoimen yliopiston tutustumiskurssi
3. askel: Valitse sinua kiinnostavia kursseja Avoimen yliopiston laajasta kurssitarjonnasta

Lahden lukiolaisten polun esittelyvideo

 • Minäkö yliopistoon?, 2 op (HYAVO1o)

  • opintojaksolla tutustutaan Helsingin yliopistoon opiskelupaikkana, vieraillaan Helsingin
   yliopistossa ja kuullaan yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia opinnoistaan
  • opintojakso järjestetään 2. periodissa 8. koodilla ja valitaan Lyseon opintotarjottimelta
  • opintojakso koostuu sekä lähiopetuksesta että omatoimisista tehtävistä
  • opettaja: Maija Halmetniemi (Lahden lyseo, maija.halmetniemi@edu.lahti.fi)
 • Tutustumiskurssi erityispedagogiikkaan, 2 op (HYAVO2o.1)

  • Opintojaksossa käsitellään kiusaamista varhaislapsuudessa ja kouluiässä. Opintojakson
   suoritettuaan opiskelija ymmärtää lasten ja nuorten kiusaamista ilmiönä ja on saanut
   valmiuksia estää sitä.
  • opintojakso suoritetaan seuraamalla luentotallenteita ja tekemällä pieni oppimistehtävä
  • opintojakso valitaan opintotarjottimen 6. periodista
  • opintojakso on koodeihin sitomaton, mutta se suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina 3.
   periodin aikana
  • opintojakson aloitustapaaminen on verkossa 3. periodin alussa
  • lukioiden yhteyshenkilö: Reetta Kariola (reetta.kariola@edu.lahti.fi)

  Kurssi sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kasvatustieteen ja erityispedagogiikan opinnoista, hakeutumassa erityispedagogiikan opintoihin tai muutoin aiheesta kiinnostunut. Kurssi on osa Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op -kurssia, joka on osa erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta 25 op.

   

   

 • Tutustumiskurssi ympäristötieteisiin, 2 op (HYAVO3) – Huom! Ei toteudu lukuvuonna 2024-25

  Tavoitteet

  • opiskelija ymmärtää kemikaalien käytöstä aiheutuvien päästöjen johtavan usein eri asteisiin ympäristövaikutuksiin
  • opiskelija osaa nimetä vähintään 5 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia tai kemikaaliryhmää
  • opiskelija ymmärtää erityisesti pysyvien orgaanisten yhdisteiden POP-yhdisteiden haitallisuuden perustan
  • opiskelija hahmottaa, miten ekotoksikologisia vaikutuksia tutkitaan

  Keskeiset sisällöt

  • ekotoksikologian historia
  • peruskäsitteistö
  • kemikaalien toksisuuden perusta, annos-vaikutussuhde
  • ympäristökohtalo
  • ekotoksikologinen testaus
  • biomarkkerit
  • ekologiset vaikutukset

  Opintojakson arviointi

  • suoritusmerkintä (S)
 • Tutustumiskurssi lukiolaisille – Kasvien talvi, 1 op (HYAVO4.o1)

  • opintojakso valitaan opintotarjottimen 6. periodista
  • opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina
  • etäluennoilla tutustutaan
   – kasvien vuosisykliin ja talvehtimiseen
   – lumeen abioottisena (ei-elollisena) tekijänä
   – talvivihreiden kasvien fotosynteesiin, joka voi talvivihreillä kasveilla jatkua lumen alla.
  • opettaja: Timo Saarinen, Helsingin yliopisto

  Huom! HYAV04-05 kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt vaihtuvat vuosittain. Opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).

   

 • Maksuttomilla tutustumiskursseilla pääset kurkistamaan Helsingin yliopistoon ja kursseja on tarjolla useilta eri tieteenaloilta. Linkki tällä hetkellä tarjolla oleviin kursseihin: tutustumiskursseja.

Muu alueellinen korkeakouluyhteistyö

  • Lahden JunnuYliopisto on Lahden kaupungin, Helsingin yliopiston, LABammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston sekä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhdessä toteuttama ja Lahden Yliopistokampuksen koordinoima tiedekasvatuspolku
  • 2. vuosikurssin lukiolaiset osallistuvat pelillisen ympäristökatastrofihaasteen muodossa tiedekasvatuspolkuun

Muu korkeakouluyhteistyö ja kurkistuskurssit

Korkea-asteen kurssisuoritukset hyväksytään lukio-opinnoiksi muissa oppilaitoksissa suoritettuihin opintoihin, kunhan opintojen laajuus on vähintään 1 opintopiste. Suurin osa kursseista on maksuttomia, ja ne toteutetaan verkko-opintoina. Mahdollisista kurssimaksuista huolehtii opiskelija itse. Kurkistuskursseilla opiskelija saa mahdollisuuden tutustua korkeakoulutukseen, eri aloihin ja opintojen edellyttämiin valmiuksiin. Huomaathan, että osaan kursseista voi ilmoittautua mukaan opiskelemaan ympäri vuoden ja osa taas on suoritettavissa vain tiettynä aikana vuodesta.

 • Taloustieteen keskuksen GSE:n, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhdessä tuottama avoin taloustieteen kurssi ”Miten talous toimii?”

  Arkkitehtuurin historia – mikä on aina ajankohtaista? Verkkokurssi (arkkitehtuurinhistoria.fi)

  Lisää Aalto-yliopiston lukiolaisille sopivia kursseja löydät Aalto-yliopiston avoimen yliopiston kurssihausta valitsemalla kohdan “Soveltuu myös lukiolaisille”. Tietoa Aalto-yliopiston lukiolaisille avoimista kursseista

 • Jyväskylän yliopiston opintotarjonta – tutustumiskurssit toiselle asteelle maksutta.

 • Tampereen yliopiston Juniversityn tarjonta toisen asteen opiskelijoille painottuu tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Ajankohtaiset tiedot löytyvät täältä:

  https://sites.tuni.fi/juniversity/nuoret-13-18/2-asteen-opiskelijat/kurssit-2-asteen-opiskelijoille/

 • DIAK

  Maksuttomat orientaatiokurssit verkossa liittyen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, sosionomin tai tulkkauksen opintoihin.

 • Haaga-Helia

  Lukiolaisille suunnatut opinnot maksuttomia, muu opintotarjonta maksullista. Kurssilistaus löytyy ylläolevan linkin kautta.

 • HUMAK

  Maksuttomat, verkossa suoritettavat kurkistuskurssit kulttuurintuottajan, yhteisöpedagogin ja tulkkauksen koulutuksiin.

 • Karelia AMK

  Valittavissa verkko-opintoja. Nimetyt opinnot (linkki yllä) ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut maksullisia.

 • Laurea AMK

  Laurean avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista löydät juuri lukiolaisille suunniteltuja opintoja, joita voit suorittaa jo lukioaikana ja halutessasi lukea hyväksi, kun aloitat opiskelut Laureassa tutkinto-opiskelijana. Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia.

 • Metropolia

  Kurkistuskurssit ovat 2. asteen opiskelijoille maksuttomia, muut opinnot maksullisia.

 • SAMK

  Verkossa suoritettavat opinnot löydät valitsemalla “toteutustapa”- kohdasta verkko-opinnot. Opiskelu on maksutonta

 • XAMK

  Toisen asteen opiskelijat voivat opiskella XAMKin avoimen AMK:n opintoja maksuttomasti.

 • Maksuton kahden opintopisteen metsätiedekurssi on ainutlaatuinen tilaisuus alanvalintaa pohtivalle ja luonnontieteistä kiinnostuneelle lukiolaiselle kurkistaa, mistä metsätieteiden, biotuotetekniikan, -teknologian ja puutekniikan opinnoissa on kyse. Verkkoluennoilla ja päiväretkellä tutustutaan myös tieteenalojen ajankohtaisiin tutkimusaiheisiin ja työnantajiin.

  Lisätietoja ja kurssille ilmoittautuminen osoitteessa: https://smy.fi/metsatutuksikurssi/

  Kurssin sisällöt toteuttavat

  • Aalto yliopiston biotuotteiden ja biotekniikan laitos (Aalto)
  • Helsingin yliopiston maa- ja metsätaloustieteellinen tiedekunta (HY)
  • Itä-Suomen yliopisto, metsätieteiden osasto (UEF)
  • LAB-ammattikorkeakoulu, puutekniikka
  • LUT yliopisto (LUT), kemiantekniikka ja konetekniikka
 • Tampereen ammattikorkeakoulu syksy 2022: Kurkistuskursseja