Hyppää sisältöön

Hyvinvointi

Gaudia on 2020-luvun lukio, jossa tiedostetaan, että hyvinvointi vaikuttaa oppimiseen ja oppiminen hyvinvointiin.

Olemme suunnitelleet ja kehittäneet tiloja ja toimintatapoja, joilla pyritään tukemaan opiskelijan jokapäiväistä hyvinvointia.

Gaudian henkilöstö näkee opiskelijan hyvinvoinnin tukemisen keskeiseksi työtehtäväkseen. Siksi ideoimme, luomme ja rohkeasti kokeilemme erilaisia tapoja tukea hyvinvointia. Sekä suunnittelu että toteutus tapahtuvat tietenkin yhdessä päähenkilömme eli opiskelijoiden kanssa.

Gaudian ensimmäisenä lukuvuotena 2022-2023 hyvinvoinnin tukemiseksi on kehitetty seuraavaa:

 • Kerran kuussa kokoontuva yhteisöllisen opiskeluhuollon ryhmä
 • Hyvinvointitiimi (2 opettajaa sekä opiskelijoita), jonka tehtävänä on nopeasti jalkauttaa saatuja ideoita hyvinvoinnin tukemiseksi
 • Jokaisen vuositason edustajiston kokoontuminen apulaisrehtorin ja kuraattorin kanssa kerran lukukaudessa keskustelemaan opiskeluun ja hyvinvointiin vaikuttavista asioista opiskelijan näkökulmasta
 • Ryhmänohjaustunneilla käsitellään mm. oppimaan oppimisen ja hyvinvointiosaamisen taitoja joka periodissa
 • Opiskeluhuollon henkilöstön (kuraattori, psykologi, erityisopettaja) matalan kynnyksen Huoltamo kerran viikossa
 • Rentoutumistuokiot hyvinvointiopettajan johdolla
 • Laaja Liikkuva lukio- toiminta työskentelyn tauottamista sekä liikkuvaa työskentelyä oppitunneilla, välituntiaktiviteetteja, tapahtumia, LiLu-tutorit
 • Opiskelijoiden rentuotumistila käytössä joogakeinuineen
 • Aktiviteettitunnit 1. ja 2. vsk:n opiskelijoille – tavoitteena tavata muita opiskelijoita rennon tekemisen merkeissä

Koska hyvät oppimiskokemukset ja opiskelijoiden huomioiminen yksilöinä ja yksilöllisine tarpeineen vaikuttavat opiskelijan hyvinvointiin, olemme Gaudiassa panostaneet myös oppimisen tukeen. Katso lisää Erityisopetus ja oppimisen tuki -sivuilta.

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Opiskeluhuollon henkilökunta, tehtävät ja yhteystiedot


 • Kuraattorilta voit hakea tukea opiskelukykyä kuormittaviin asioihin. Voit saada tukea ja ohjausta sosiaalisissa ja psyykkisissä haasteissa, kuten elämän muutos- ja kriisitilanteissa sekä ihmissuhdeongelmissa. Olet tervetullut keskustelemaan myös, jos itsenäistyminen ja taloudelliset asiat mietityttävät. Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä opiskelijan kanssa. Tarvittaessa kuraattori on yhteydessä opiskelijan huoltajiin ja myös ohjaa muiden palvelujen piiriin. Tapaamiset ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

  Kuraattoriin voit olla yhteydessä esimerkiksi kun

  • omassa opiskeluarjessasi on pulmia tai asioita, jotka mietityttävät
  • kaipaat tukea ja vahvistusta mielesi hyvinvointiin
  • on vaikeuksia kotona, ristiriitoja vanhempien tai sisarusten kanssa
  • kaverisuhteet tai parisuhde haastaa
  • on ulkopuolinen tai yksinäinen olo
  • tarvitset tietoa asumiseen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa
  • haluat kuuntelijaa ja aikuisen tukea.

  Voit varata ajan Gaudian kuraattoreille Miia Heinoselle ja Emma Kompalle Wilman Henkilökunta-kohdasta tai puhelimitse/tekstiviestillä.

  • Kuraattori Miia p. 044 416 4194 (ohjausryhmät A-H)
  • Kuraattori Emma p. 050 398 5171 (ohjausryhmät IB-R)

  Kuraattorit löydät 2. kerroksesta T-rakennuksesta, huoneet T202 ja T204

 • Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to on opis­ke­li­jan työ­ter­veys­huol­toa ja sen ta­voit­tee­na on tu­kea opis­ke­li­jan ter­veyt­tä, hy­vin­voin­tia ja opis­ke­lu­ky­kyä.

  Lahden lu­ki­o Gaudian ter­vey­den­hoi­ta­ji­na toi­mi­vat:

  • Riitta Tommola p. 044 416 3081 (ryhmät A-F, KU, Q)
  • Sari Mielonen p. 044 416 3116 (ryhmät G-J, MU-P)
  • Katja Anttalainen p. 044 416 3119 (ryhmä R)

  Huom! Opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to si­jait­see Lah­den sote-kes­kuk­ses­sa, Har­ju­katu 48, MAS­TO-sii­pi, 6. kerros.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan pu­he­lin­aika on ar­ke­na kello 8–9 (ei teks­ti­vies­ti­a­si­oin­tia). Voit varata ajan myös säh­köi­ses­ti oma­hy­vis-pal­ve­lun kaut­ta (pank­ki­tun­nis­tau­tu­mi­nen) tai Wil­ma-vies­til­lä (yhteystiedot Hen­ki­lö­kun­ta-kohdassa). Lisä­tie­toa nettisivuiltamme.

  Ter­vey­den­hoi­ta­jan vastaanotolle tulee varata aika. Äkillisissä sairaustapauksissa voit olla yhteydessä terveydenhoitajaasi (arkisin klo 8–9), päi­vys­tä­vän lää­kä­rin pal­ve­lut löy­ty­vät omasta sote-keskuksestasi.

  Lu­ki­on 1. tai 2. vuo­den ai­ka­na ter­vey­den­hoi­ta­ja tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den ter­veys­ta­paa­mi­seen ja tar­vit­ta­es­sa lää­kä­rin­tar­kas­tuk­seen. Asevelvolliset va­raa­vat itse ajan ter­vey­den­hoi­ta­jal­le saa­tu­aan puo­lus­tus­voi­mien kut­sun­ta­i­käi­siä kos­ke­van pos­tin ko­tiin. Heil­lä on tuol­loin yh­dis­tet­ty en­nak­ko­ter­veys­tar­kas­tus ja lu­ki­o­lai­sen ter­veys­ta­paa­mi­nen.

  Lu­ki­o­lais­ten ras­kau­den­eh­käi­sy­a­si­at hoi­de­taan opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­los­sa. Tietoa maksuttoman ehkäisyn käytännöistä.

  Lää­kä­rin te­ke­mät ter­veys­tar­kas­tuk­set ovat mak­sut­to­mia. Lää­kä­rin­to­dis­tus­ten kir­joit­ta­mi­nen esim. vaih­to-op­iskelija­hake­mus­ta var­ten ei kuu­lu opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin. Lää­kä­rin an­ta­mas­ta sai­raan­hoi­dol­li­ses­ta pal­ve­lus­ta pe­ri­tään yli 18-vuo­ti­aal­ta voi­mas­sa ole­va ­lää­kä­rin vuo­si­mak­su tai käyn­ti­mak­su (käyn­ti­ker­to­jen luku­mää­räs­tä riip­pu­mat­ta).

  Opiskelutapa­tur­mis­sa opet­ta­ja huo­leh­tii ensi­avun an­ta­mi­ses­ta ja/tai hoi­toon oh­jaa­mi­ses­ta Lah­den sote-kes­kuk­sen tapa­tur­ma­päi­vys­tyk­seen. Lukion kans­lia te­kee tapa­tur­ma­il­moi­tuk­set va­kuu­tus­yh­ti­öl­le.

  Erityisruokavalio opiskelijaravintolassa: Al­ler­gi­an, di­a­be­tek­sen tai muun lää­ke­tie­teel­li­sen syyn vuok­si eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­van on heti opin­to­jen al­ka­es­sa teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus opis­ke­li­ja­ra­vin­to­laan. Tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet: todistus- ja ilmoitus erityisruokavaliotarpeesta löytyvät paijatateria.fi sivustolta. Eri­tyis­ruo­ka­va­li­ot so­vi­taan opis­ke­li­ja­ra­vin­to­lan kans­sa.

  Suun terveydenhuolto jär­jes­te­tään ensi­si­jai­ses­ti koti­kun­nas­sa. Alle 18-vuo­ti­aat saa­vat il­mai­sen ham­mas­hoi­don. Yli 18-vuo­ti­ail­ta pe­ri­tään ter­veys­kes­kuk­ses­sa ase­tuk­sen mu­kai­nen ham­mas­hoi­to­mak­su. Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta pois­jään­nis­tä pe­ri­tään sak­ko­mak­su. Ham­mas­huol­lon yhteystietoja.

   

 • Lahden lukio Gaudian psykologeilta voit hakea apua jaksamiseen ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen. Tuki on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta. Tarpeen mukaan psykologi voi ohjata jatkotutkimuksiin tai muiden palveluiden piiriin.

  Psykologi tarjoaa tukea näissä asioissa:

  • Opiskeluvaikeudet (oppiminen, motivaatio)
  • Tunne-elämään liittyvät asiat (esim. stressi, uupumus, masentuneisuus, ahdistuneisuus, opiskelua haittaava jännitys)
  • Kuormittavat elämäntilanteet / kriisit

  Voit varata ajan Gaudian psykologeille Riina Hattuselle ja Noora Strengille Wilman Henkilökunta-kohdasta.

  • Psykologi Riina p. 044 018 7221 (ohjausryhmät A-IB & neloset), vastaanotto B-rakennuksen 3. krs, B320
  • Psykologi Noora p. 044 482 0670 (ohjausryhmät J-R & neloset), vastaanotto T-rakennuksen 2.krs, T203

   

   

Hyvinvointia tukevat toimintamallit