Hyppää sisältöön

Opinnoissa eteneminen

Tä­lle sivulle on koot­tu kaik­ki kes­kei­set Gaudiassa opis­ke­le­mi­seen liit­ty­vät pe­rus­tie­dot. Lisä­tie­to­ja saat tar­vi­tes­sa­si opet­ta­jil­ta, opoilta kou­lu­sih­tee­reil­tä ja reh­to­reil­ta. Olem­me tääl­lä si­nua var­ten.

Ryhmänohjaus


 • Oma ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen ohjaaja lukiossa. Opinnoissa etenemistä tukevia ryhmänohjaustuokioita pidetään ykkösvuosikurssilaisille säännöllisesti viikottain opintojen alkuvaiheessa ja muille vuosikursseille kerran jaksossa.

 • Opiskelijat osallistuvat oman ohjausryhmänsä ryhmänohjaustuokioihin. Ryhmänohjaukseen sisältyy myös lukion yhteiset tilaisuudet ja juhlat, joissa läsnäolovelvollisuus on kaikilla. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja ryhmänohjaustuokioista, juhlista ja muista lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvista yhteisisistä tilaisuuksista, opiskelija ei saa opintojakson (kurssin) OP07 suoritusta.

  Ryhmänohjauksesta voi saada 2 opintopisteen opintojakson (OP07) tai yhden kurssin (w_OP07) S-merkinnällä. Arviointi annetaan viimeisen lukiovuoden lopussa.

 • RYHMÄ – RO – KOTILUOKKA OPINTO-OHJAAJA TERVEYDENHOITAJA ERITYISOPETTAJA KURAATTORI
  G22A Räikkönen Hanna A-220 Henna Piitulainen Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G22B Onjukka Reea A-330 Henna Piitulainen Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G22C Saresma Sara A-328 Janne Saarinen Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G22D Malinen Terttu A-326 Janne Saarinen Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G22E Suvanto Oskari A-224 Janne Saarinen Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G22F Rousku Tarja A-140 Päivi Palviainen Riitta Tommola Tero Falk Miia Heinonen
  G22G Salmela Ville A-230 Päivi Palviainen Sari Mielonen Tero Falk Miia Heinonen
  G22H Alhonmäki Hanna A-222 Päivi Palviainen Sari Mielonen Tero Falk Miia Heinonen
  G22IB Saksholm Juho A-228 Henna Piitulainen Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G22J Mali Petteri A-324 Marjo Eklund Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G22KU Laakkonen Taina C-315 Marjo Eklund Riitta Tommola Tero Falk Linda Udd
  G22MU Könönen Erja B-249 Riikka Huikuri Sari Mielonen Marja Leskinen Linda Udd
  G22N Juurikka Jussi A-320 Riikka Huikuri Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G22O Haapala Venla A-327 Lotta Molander Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G22P Juuti Satu B-342 Lotta Molander Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G22Q Turunen Sanna A-226 Lotta Molander Riitta Tommola Tekla Mirala Linda Udd
  G22R Hautamäki Ville A-325 Lotta Molander Nina Kuisma Tekla Mirala Miia Heinonen
           
  G21A Ijas Laura B-342 Päivi Palviainen Riitta Tommola Tero Falk Miia Heinonen
  G21B Laulainen Heidi B-247 Janne Saarinen Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G21C Koivula Henry B-340 Henna Piitulainen Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G21D Mikkola Hanna T-418 Päivi Palviainen Riitta Tommola Tero Falk Miia Heinonen
  G21E Willman Jussi T-306 Lotta Molander Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G21F Alhonmäki Jouni T-ALASALI Janne Saarinen Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G21G Oinonen Hannu T-322 Lotta Molander Sari Mielonen Marja Leskinen Miia Heinonen
  G21H Korkeamäki Ulpu B-343 Riikka Huikuri Sari Mielonen Tekla Mirala Miia Heinonen
  G21IB Salo Sami B-341 Henna Piitulainen Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G21J Kantoluoto-Korpi Pauliina B- Marjo Eklund Sari Mielonen Marja Leskinen Linda Udd
  G21 KU Valtonen Leena C313 Marjo Eklund Riitta Tommola Marja Leskinen Linda Udd
  G21 MU Koivuniemi Eija A-323 Riikka Huikuri Sari Mielonen Marja Leskinen Linda Udd
  G21N Mäkinen Juho A-321 Lotta Molander Sari Mielonen Marja Leskinen Linda Udd
  G21O Salmi Sanna A-322 Päivi Palviainen Sari Mielonen Tero Falk Linda Udd
           
  G20A Seppälä Liisa B-318 Henna Piitulainen Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G20B Lehmusto Hanna B-332 Marjo Eklund Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G20C Jantunen Natalia B-314 Riikka Huikuri Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G20D Waldén Laura B-317 Marjo Eklund Riitta Tommola Marja Leskinen Miia Heinonen
  G20E Mantsinen Pauliina B-324 Päivi Palviainen Riitta Tommola Tero Falk Miia Heinonen
  G20F Hagman Nelli B-341 Marjo Eklund Riitta Tommola Tekla Mirala Miia Heinonen
  G20G Toivonen Heidi B-350 Janne Saarinen Sari Mielonen Marja Leskinen Miia Heinonen
  G20H Halonen Suvi T-322 Riikka Huikuri Sari Mielonen Marja Leskinen Miia Heinonen
  G20IB Sorvali Sami B-352 Henna Piitulainen Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G20J Peräsalo Maarit B-353 Henna Piitulainen Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
  G20KU Malinen Kari C-310 Janne Saarinen Riitta Tommola Marja Leskinen Linda Udd
  G20MU Tikkanen Anna-Elina B-234 Riikka Huikuri Sari Mielonen Marja Leskinen Linda Udd
  G20N Veltheim Juuso B-354 Päivi Palviainen Sari Mielonen Tero Falk Linda Udd
  G20O Kapulainen Juha B-313 Lotta Molander Sari Mielonen Tekla Mirala Linda Udd
           
  G19S Rossi Minna T-auditorio Henna Piitulainen, Marjo Eklund ja Janne Saarinen Riitta Tommola Tekla Mirala / Marja Leskinen Miia Heinonen ja

  Linda Udd

  G19T Dahlström Liseli B-auditorio Päivi Palviainen ja Riikka Huikuri Sari Mielonen Tero Falk /Marja Leskinen Miia Heinonen ja

  Linda Udd

Opetukseen osallistuminen

 • Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua ope­tuk­seen, joll­ei hä­nel­le ole myön­net­ty sii­tä va­pau­tus­ta. (Lu­ki­o­laki § 25)

  Poissaolon alkaessa

  Opiskelu on opiskelijan päätyö. Gaudiassa poissaolojen suhteen noudatetaan työelämän kaltaisia toimintatapoja. Jos opiskelija ei pääse oppitunneille, hän ilmoittaa asiasta Wilma-viestillä ryhmänohjaajalleen (esim. sairastuessaan).

  Huoltajan tehtävä poissaolojen selvittäjänä

  Huol­ta­jal­la on Wil­ma-tun­nus, jon­ka avul­la hän pää­see tar­kas­te­le­maan opis­ke­li­jalle merkittyjä pois­sa­o­lo­ja ja sel­vit­tä­mään ne. Poissaolot tulee selvittää välittömästi päivän päätteeksi. Huoltaja selvittää opettajien merkitsemät poissaolot terveyssyyksi tai luvattomaksi poissaoloksi. Mahdolliset muut syyt (esim. force majeure) tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle, joka kuittaa muista syistä johtuvat poissaolot. Huoltaja ei voi myöntää opiskelijalle vapautusta opetuksesta. Ilman etukäteen anottua läsnäolovapautusta opiskelija voi olla pois opetuksesta ainoastaan terveyssyystä. Täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja sel­vit­tää itse pois­sa­o­lon­sa.

  Jos pois­sa­o­lo­ja on run­saas­ti, pois­sa­o­lo­jen sel­vit­tä­mi­sek­si voidaan vaa­tia mui­ta sel­vi­tyk­siä, esim. lää­kä­rin­to­dis­tus.

  Opinnoista huolehtiminen poissaolon aikana.

  Sairastuneen opiskelijan on pyrittävä omatoimisesti selvittämään opiskelualustalta, mitä tehtäviä hänen on syytä tehdä kotoa käsin tai heti toivuttuaan. Mikäli sairastunut ei jaksa opiskella kotoa käsin ja poissaoloja tulee kurssia kohti 3 oppituntia, opiskelijan on syytä ottaa yhteys aineenopettajiin: kerro tilanteestasi ja tiedustele, millä edellytyksillä kurssisuorituksesi voivat jatkua.

  Poissaolojen seuraukset

  Jos olet kurssilta/opintojaksolta liian monta kertaa pois, tai jos poissaoloja ei ole asianmukaisesti selvitetty, kurssi keskeytyy (=K). Tällöin kurssi/opintojakso on suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla. Opis­ke­li­ja kat­so­taan eron­neek­si lu­ki­os­ta, jos hän on il­man pä­te­vää syy­tä ol­lut pois­sa ope­tuk­ses­ta, ja jos on il­meis­tä, ett­ei hä­nen tar­koi­tuk­sen­sa ole jat­kaa opin­to­ja. (Lu­ki­o­laki § 24).

  Poissaolo uuden jakson alkaessa

  Mikäli opiskelija on sairaana jakson alkaessa, hänen on ilmoitettava välittömästi kurssien opettajille, että on tulossa kursseille (esim. Wilma-viestillä). Muuten opiskelupaikka voidaan antaa toiselle opiskelijalle.

  Poissaolo päättöviikolla

  Opis­ke­li­jan on osal­lis­tut­ta­va kurs­si­n päättöpäivään. Ai­hee­ton pois­sa­olo päättöpäivän mahdollisesta kokeesta kat­so­taan yri­tys­ker­rak­si, jol­loin opis­ke­li­jal­la on jäl­jel­lä enää yksi mah­dol­li­suus suo­rit­taa kurs­sikoe. Sairaustapaus on ilmoitettava  välittömästi kurssin opettajalle Wilma-viestillä, viimeistään koeaamuna.

  Rästiin jäänyt kurssikoe on mahdollista suorittaa heti jakson jälkeen järjestettävässä uusintakoetilaisuudessa. Mikäli opiskelijalla jää useampi koe rästiin, hänen on neuvoteltava opettajan kanssa mahdollisuudesta suorittaa kokeita myös myöhemmin kuin heti seuraavassa uusintakoepäivässä.

  Mikäli kyseessä on niin vakava sairaustapaus, että yhteydenotot koepäivinä eivät ole mahdollisia, on toimitettava terveydenhoitajan tai lääkärin allekirjoittama kirjallinen selvitys viimeistään seuraavan jakson ensimmäisenä päivänä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja ilmoittaa aineenopettajille, että opiskelijalle tulee järjestää uusintakoemahdollisuus.

  Poissaolo ylioppilastutkintokokeen vuoksi

  Kai­kil­la ensi ker­taa ky­sei­sen ai­neen yli­op­pi­las­ko­kee­seen osal­lis­tu­vil­la on oi­keus olla edel­tä­vä päi­vä pois­sa ope­tuk­ses­ta. Jos yli­op­pi­las­tut­kin­to­koe on maa­nan­tai­na, edel­lis­tä per­jan­tai­ta ei myön­ne­tä va­paak­si. Yli­op­pi­las­tut­kin­to­ko­kei­ta edel­tä­vän päi­vän pois­sa­olo­va­pau­tus ei kos­ke ko­kei­ta. Yo-tut­kin­to­pois­sa­o­lo­ja ei las­ke­ta kurssien poissaolomäärään, mutta yo-ko­et­ta edel­tä­vä pois­sa­olo­päi­vä las­ke­taan. Yo-koetta edeltävän päivän läs­nä­olo­va­pau­tuk­set anotaan ryhmänohjaajalta vii­meis­tään kol­me arki­päi­vää etu­kä­teen. Anomus tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset -välilehdellä. Alaikäisen opiskelijan tapauksesessa hakemuksen täyttää huoltaja, täysi-ikäinen opiskelija voi täyttää hakemuksen itse.

 • Tunnilta katsotaan myöhästyneiksi ne opiskelijat, jotka eivät saavu luokkaan oppitunnin alussa. Kolme myöhästymistä lasketaan yhdeksi poissaoloksi. Opettaja voi katsoa myöhästymisen myös poissaoloksi, jos tuntia on kulunut jo pidempään.

 • Kou­lu­ai­ka­na lo­mal­le läh­te­mi­nen on erit­täin va­hin­gol­lis­ta opin­to­me­nes­tyk­sel­le. Sik­si loma­mat­kat on syy­tä ajoit­taa loma-ai­koi­hin. Huomioithan, että myös koulun etukäteen myöntämät poissaolot (esim. lomamatkat) lasketaan poissaolokiintiöön. Gaudiassa lomamatkoihin ei myönnetä yli viikon mittaisia läsnäolovapautuksia.

  Kurs­sin/opintojakson opet­ta­ja voi pe­rus­tel­lus­ta syys­tä myön­tää läsnäolova­pautuksen yk­sit­täi­sel­tä oppi­tun­nil­ta. Opiskelija voi anoa ryhmänohjaajalta lupaa ­pois­sa­o­loon kor­kein­taan kol­mek­si päi­väk­si. Pe­rus­tel­tu­ja syi­tä ovat mm. eri­tyis­on­gel­mat, per­he­juh­lat, kou­lun tai kau­pun­gin edus­tus­teh­tä­vät, eri­kois­lää­kä­rin vas­taan­otto (py­rit­tä­vä va­raa­maan aika kou­lu­tun­tien ulko­puo­lel­le), in­si­nöö­ri­ajo tai ajo­kort­tia var­ten vaa­dit­ta­va kir­jal­li­nen koe (ei ajo­tun­nit). Pedagogi­reh­to­ril­ta ano­taan kolmea päivää pitemmät poissaolot myöntää rehtori. Anomukset tehdään Wilmassa Hakemukset ja päätökset-välilehdellä vähintään kaksi viikkoa ennen aiottua poissoaloa. Alaikäisen opiskelijan tapauksesessa hakemuksen täyttää huoltaja, täysi-ikäinen opiskelija voi täyttää hakemuksen itse. Järjestelmä ohjaa hakemuksen oikealle käsittelijälle läsnäolovapautuksen keston mukaan.

  Opis­ke­li­jan on pois­sa­o­los­ta riip­pu­mat­ta teh­tä­vä hy­väk­sy­tys­ti kaik­ki kurs­sin suo­rit­ta­mi­seen vaa­dit­ta­vat teh­tä­vät, mah­dol­li­set lisä­teh­tä­vät ja ko­keet. Kou­lu ei jär­jes­tä tuki­o­pe­tus­ta loma­mat­ko­jen vuok­si opin­nois­saan jäl­keen jää­neil­le opis­ke­li­joil­le. Lu­van­an­ta­ja mer­kit­see lu­val­li­set pois­sa­olot Wilmaan.

  Opiskelijan on pyydettävä kurssien opettajilta korvaavat tehtävät ennen poissaolon alkamista.

   

  Anomuksesta läsnäolovapautus voidaan myöntää

  • oman perheen kanssa tehtävään matkaan (liitteenä selvitys opiskelusta läsnäolovapautuksen aikana sekä huoltajan selvitys perheen osuudesta). Korkeintaan viiden työpäivän mittainen vapautus läsnäolosta voidaan myöntää kerran lukuvuodessa; läsnäolovapautusta ei lähtökohtaisesti myönnetä koeviikolle. Poikkeuksista päättää rehtori.
  • perhetapahtumiin (häät, hautajaiset, merkittävät syntymäpäivät)
  • kilpailumatkoihin (liitteet mukana anomuksessa)
  • valmennusleireihin (liitteet mukana anomuksessa)
  • työhaastatteluun (liitteet mukana anomuksessa).

   

  Läsnäolovapautuksia ei myönnetä

  • työssäkäyntiin
  • harjoituksiin, joukkueiden risteilyihin tai muihin juhliin eikä harjoituksia, pelejä, matkoja ym. edeltäviin tai  seuraaviin ”lepopäiviin”
  • autokoulun ajo-opetukseen tai teoriatunteihin (poikkeuksena liukasrataharjoittelu, kuljettajatutkinnon teoria- ja ajokoe)
  • aktiviteetteihin, jotka eivät liity opiskeluun
  • muille kuin kilpailu- ja valmennusmatkoille, esim. kauden päätösmatkat
  • kaveriporukoiden lomamatkoihin
  • läsnäolovapautusta ei myönnetä päättö- eli koeviikoille (paitsi ensimmäistä kertaa ylioppilastutkintokokeeseen osallistuvalle, joka voi saada vapaaksi edellisen päivän valmistelutunnin).
 • Lukiosta ero­a­mi­ses­ta tu­lee jät­tää lukion kansliaan kir­jal­li­nen il­moi­tus, jon­ka alle­kir­joit­taa huol­ta­ja tai täy­si-ikäi­nen opis­ke­li­ja itse. Ennen eroamista on hyvä keskustella opinto-ohjaajan kanssa jatkosuunnitelmista. Erotodistus annetaan kansliasta viimeisen jaksoarvioinnin jälkeen. Se pitää viedä seuraavaan oppilaitokseen. Nuorisolaki velvoittaa lukion ilmoittamaan opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön, jos eroavalla opiskelijalla ei ole koulutus- tai työpaikkaa tiedossa. (Nuorisolaki 11§). Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä oppivelvollisen eroilmoituksen vain silloin, kun opiskelija on aloittanut opinnot uudessa tutkinnossa tai koulutuksessa.

  Opis­ke­li­ja, joka ei ole suo­rit­ta­nut lu­ki­on oppi­mää­rää nel­jäs­sä vuo­des­sa, kat­so­taan eron­neek­si. Eron­neek­si kat­so­taan myös sel­lai­nen opis­ke­li­ja, joka pä­te­vää syy­tä il­moit­ta­mat­ta on pois­sa ope­tuk­ses­ta ja jos on il­meis­tä, ett­ei hä­nen tar­koi­tuk­sen­sa ole jat­kaa opin­to­jaan. (Lu­ki­o­laki § 24) Oppivelvollinen opiskelija katsotaan eronneeksi viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun hän on viimeisen kerran osallistunut opetukseen.  Ennen eronneeksi katsomista koskevan päätöksen tekemistä koulutuksen järjestäjällä on ilmoitusvelvollisuus oppivelvolliselle ja hänen huoltajalleen. Jos oppivelvollinen ei ole aloittanut uusia opintoja, koulutuksen järjestäjän on ilmoitettava eronneeksi katsotun oppivelvollisen yksilöinti- ja yhteystiedot oppivelvollisen asuinkunnalle sekä ilmoitettava oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Opintojen suorittaminen

 • Pääsääntöisesti lukion kurssit/opintojaksot suoritetaan valitsemalla ne opintotarjottimelta omaan lukujärjestykseen ja osallistumalla oppitunneille omassa lukiossa. Opiskelija voi myös suorittaa kursseja/opintojaksoja muissa kaupungin lukioissa. Maksullisia vaihtoehtoja ovat Lahden yhteiskoulun aikuislukion opintojaksot ja Nettilukion (aineopiskelu) verkko-opintojaksot. Lisätietoja kurssien/opintojaksojen suorittamismahdollisuuksista saa opinto-ohjaajilta.

 • Lukioasetuksen 810/98 §4 mukaisesti rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa osan opinnoista opetukseen osallistumatta. Lupa itsenäiseen suorittamisenn on anottava kirjallisesti ennen jakson alkua ja se on voimassa määräajan, enintään lukuvuoden loppuun saakka.

  Opiskelija tulostaa Opintojakson/kurssin suorittaminen itsenäisesti -lomakkeen Wilman Tulosteet -kohdasta ja hakee itsenäisen suorittamisen lausuntoa ensin aineenopettajalta. Hanna Lehmusto (apulaisrehtori tiistaisin) tekee päätöksen lausunnon perusteella. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta/kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

  Aiemmin hyväksyttyä opintojaksoa/kurssia tai arvosanalla 4 suoritettua opintojaksoa/kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Keskeytetyn opintojakson/kurssin (K) itsenäisen suorituksen lupaa voi anoa vain, mikäli opiskelu on keskeytynyt todistettavasti terveyssyystä.

  Opintojakson/kurssin itsenäiseen suoritukseen liittyvät tehtävät tulee palauttaa opettajan antaman aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Suorituksen lopussa osallistutaan kokeeseen, mikäli opettaja näin ohjeistaa.

 • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään päättää rehtori. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää Nettilukiossa, aikuislukiossa, kesälukiossa tai -yliopistossa, kansalaisopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavia opintoja. Kesä- ja aikuislukiossa suoritettavien opintojen osalta on syytä etukäteen tarkistaa vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen. Suorituksesta tarvitaan aina todistus.

  Urheiluvalmennuksesta tai muusta tavoitteellisesta harrastustoiminnasta (konservatorio, taide- ja muotoilukoulu Taika ym.) voi myös saada opintosuorituksia. Harrastustoiminnassa ja urheiluvalmennuksessa suoritettavista soveltavista kursseista /muista valinnaisista opintojaksoista on sovittava rehtorin kanssa etukäteen.

  Hyväksilukea voi yleensä myös esim. isoskoulutuksen ja isosena toimimisen, työkokemuksen, vapaaehtoistyön ja kielikurssit, jos opintojen tai toiminnan laajuus on riittävä.

  Todistukset hyväksilukemista varten toimitetaan Hanna Lehmustolle (apulaisrehtori tiistaisin).

 • Jakson päätteeksi on kahdeksan arkipäivän mittainen päättöviikko, jonka aikana esimerkiksi pidetään kokeita, toteutetaan laajempia kurssi- ja ryhmätöitä tai järjestetään retkiä ja vierailuja.

  Päättöviikolla jokaiselle lukujärjestyksen koodille on varattu lähiopetusta laskennalllisesti neljä tuntia: yksi kokonainen aamupäivä klo 8.15-11.00 sekä edellinen iltapäivä klo 11.45-13.00 (poikkeuksena 8-koodilla on vain aamupäivä). Päättöviikon aamupäivätunnit pidetään aina peräkkäisinä arkipäivinä samassa järjestyksessä: 8, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 6. Ruokailun jälkeen iltapäivällä on seuraavan päivän koodin ns. valmistelutunti klo 11.45-13.00. Kurssin/opintojakson päättöviikon oppitunnit voidaan myös vaihtoehtoisesti pitää kokonaan jo iltapäivällä (klo 11.45-15.45), jolloin aamupäivän tunteja ei välttämättä tarvita ollenkaan. Opettaja huolehtii, että lähiopetukseen varattu kokonaistuntimäärä täyttyy.  Huom! Päättöviikon järjestelyt vaihtelevat kursseittain/opintojaksoittain. Varmista ne aina opettajalta!

  Kokeesta voi poistua aikaisintaan klo 10.00. Tämä koskee myös uusintakoetta. Opis­ke­li­jan tu­lee osal­lis­tua jak­son lo­pus­sa jär­jes­tet­tä­vään ko­kee­seen, jos asi­as­ta ei ole erik­seen opet­ta­jan tai reh­to­rin kans­sa toi­sin so­vit­tu. Ko­kees­ta voi olla pois vain sai­rau­den vuok­si, jol­loin pois­sa­olo il­moi­te­taan Wil­ma-vies­til­lä kurs­sin opet­ta­jal­le vii­meis­tään koe­päi­vän aa­mu­na. Yhtä päivää pitemmät poissaolot päättöviikolla ilmoitetaan rehtorille/apulaisrehtorille. Jäl­ki­kä­teen pois­sa­olon voi ai­heel­li­sek­si osoit­taa vain lää­kä­rin tai ter­vey­den­hoi­ta­jan to­dis­tuk­sel­la. Il­moit­ta­ma­ton pois­sa­olo kat­so­taan yri­tys­ker­rak­si. Opiskelijalla on aina kaksi yrityskertaa läpäistä kurssin/opintojakson koe. Myös poissaolot on selvitettävä ennen kurssin koepäivää, jotta opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen. Mahdollisista lisätehtävistä ja oikeudesta osallistua kurssikokeeseen päättää kurssin opettaja.

 • Opiskelijalla on aina kaksi yrityskertaa läpäistä kurssin/opintojakson  koe. Uusintaoikeus koskee vain opintojaksoja/kursseja, joista opiskelija on saanut hylätyn arvosanan (4). Uusintaoikeus ei koske vilpin tai kesken jättämisen takia hylättyä opintojaksoa/kurssia eikä kurssia, jonka kokeessa opiskelija on jättänyt tyhjän paperin. Hyväksytysti arvioidun opintojakson/kurssin voi uusia vain käymällä sen uudestaan.

  Uusintakokeeseen voi osallistua myös opiskelija, joka on ollut hyväksytystä syystä poissa varsinaisena koepäivänä. Uusintakoetilaisuudessa voi suorittaa myös opintojakson/kurssin puuttuvan kirjallisen osion, esimerkiksi aineen.

  Jos itsenäisen suorituksen päättää normaali opintojakso-/kurssikoe, se pitää suorittaa hyväksytysti. Uusintamahdollisuutta ei ole.

  Uusintakoe järjestetään jaksoittain noin kaksi viikkoa edellisen jakson päättymisen jälkeen. Viidennen jakson uusintakoe on elokuussa. Opiskelijan on osallistuttava heti seuraavaan mahdolliseen uusintakokeeseen. 

  Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti lomakkeella, joka avataan lukion verkkosivulla. Ilmoittaudu kokeeseen hyvissä ajoin, koska myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida. Uusintakokeessa voi kerralla suorittaa yhden kokeen.  Koeaika on 2 h 45 min. Uusintakoepäivät näet etusivun kalenterista. Kokeesta voi poistua aikaisintaan 1h 30min kuluttua kokeen alkamisesta.

  Uusintakoeoikeuden menettää, jos jättää saapumatta ilmoittautumaansa uusintakokeeseen. Poikkeuksena tästä on ennakkoon ilmoitettu peruutus ja luotettavasti osoitettu sairauspoissaolo.

Arviointi

Arvioinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä vuorovaikutusta ja palautetta, joka ohjaa oppimista ja antaa arvoa opiskelijan työlle. Kaikki arviointiin liittyvä toiminta ei välttämättä ole sidoksissa suoraan kurssista saatavaan arvosanaan, vaan arviointia on myös esim. toisen opiskelijan antama suullinen palaute tunneilla ja opettajan huomiot tehdyistä tehtävistä. Näillä keinoin pyritään vahvistamaan opiskelijan itsetuntemusta, oppimistaitoja ja kykyä elinikäiseen oppimiseen. Gaudiassa suositaan jatkuvaa ja monipuolista arviointia, mikä tarkoittaa kurssista/opintojaksosta riippuen erilaisia asioita. Monipuolista arviointia toteutetaan Gaudiassa mm. opettajan arvioinnin, vertaisarvioinnin ja itsearvioinnin kautta.

 • Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot/syventävät kurssit arvioidaan arvosanoin (4-10). Poikkeuksena ovat opinto-ohjauksen opintojaksot/kurssit, jotka arvioidaan S-merkinnällä. Muut valinnaiset opintojaksot/soveltavat kurssit arvioidaan kuten opetussuunnitelmassa mainitaan joko suoritusmerkinnällä tai numeroin. Opintojakson/kurssin arvosanaan vaikuttavat jatkuva näyttö, tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen sekä koe. Opintojakson/kurssin voi arvioida ilman varsinaista koetta. Tällöin opintojaksoon/ kurssiin sisältyy esim. suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö. Joillakin opintojaksoilla/kursseilla hyväksytty arvosana edellyttää esim. suullisia esityksiä ja  tutkielmia. Jos opiskelija jää kiinni vilpistä, esimerkiksi lunttaamisesta ja plagioinnista, hänen opintojaksonsa/kurssinsa hylätään ja arvioidaan arvosanalla K (ei uusintakoemahdollisuutta).

  Antaessaan X:n tai K:n opettaja merkitsee Wilman arvioinnin lisätietoja -kohtaan perustelut. Opiskelija näkee lisätiedot Wilman Opinnot-kohdassa Suoritukset-välilehdellä klikkaamalla aineen ja opintojakson/kurssin edessä olevaa plusmerkkiä. Jos opiskelija ei ole suorittanut X-merkintää annetussa määräajassa, opettaja arvioi kurssin K:lla.

  Opiskelijalla on oikeus tietää kurssin alkaessa, miten kyseinen kurssi arvioidaan, eli mistä osioista, tehtävistä tai töistä arvosana muodostuu. Opiskelijan on noudatettava kurssin alussa sovittuja tai ilmoitettuja kurssitöiden palautuspäiviä, ellei opettajan kanssa ole perustellusta syystä toisin sovittu. Mahdollinen kurssikoe tehdään heti kurssin päätteeksi kurssin omana koepäivänä. Jos opiskelija on koepäivänä sairaana, hänellä on mahdollisuus tehdä kurssikoe heti seuraavana uusintakoepäivänä. Muista järjestelyistä on aina sovittava erikseen.

 • Jaksoarvioinnissa merkintä X tarkoittaa, että opintojakson/kurssin suoritus on kesken.

  X-merkintä, joka johtuu puuttuvasta kokeesta, on suoritettava pois seuraavassa uusinnassa. Erityistilanteissa, kuten sairaustapauksessa, järjestelystä sovitaan opettajan kanssa. X-merkinnän saa, jos kaikkia poissaoloja ei ole selvitetty tai suoritus on jäänyt kesken yksittäisen tahattoman erehdyksen takia:

  • Opintojaksoon/kurssiin kuuluvat tehtävät on palautettava ennen koetta. Muuten opiskelijalla ei oikeutta osallistua kokeeseen.
  • Itsenäinen suoritus on palautettava sovittuun päivämäärään mennessä, muutoin suorituslupa mitätöityy. Päivämäärä merkitään lupakaavakkeeseen.
  • Opintojaksolla/kurssilla annettu lisätehtävä (luvaton poissaolo/yksittäinen erehdys) on suoritettava uusintakokeeseen mennessä.
  • Jos koe on tekemättä, se on tehtävä jakson uusintakoetilaisuudessa.
  • Hoitamaton X-merkintä johtaa K-merkintään. Jaksoarvioinnissa merkintä K tarkoittaa, että opintojakso / kurssi on keskeytynyt eli jätetty arvostelematta.
 • K merkitään, jos:

  • opiskelija ilmoittaa itse keskeyttävänsä opintojakson/kurssin. Jakson 1. viikolla opinto-ohjaajan kanssa sopimalla opintojakson/kurssin voi keskeyttää ilman, että seuraa K (esim. opintojakson/kurssin vaihtamisen yhteydessä). Opiskelijan tulee aina ilmoittaa keskeytyksestä välittömästi opintojakson/kurssin opettajalle ja opinto-ohjaajalle.
  • kaikkia opintojakson/kurssin arviointiin (arvosanat 4-10, S) vaadittavia osasuorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä. Tyhjän paperin jättäminen kokeessa voi aiheuttaa K-merkinnän.
  • poissaoloja opintojaksolta/kurssilta on kertynyt liikaa (yli 5). Pitkään sairastaneiden poissaolot sekä urheilijoiden valmennus- ja kilpailumatkojen aiheuttamat poissaolot rehtori/apulaisrehtori käsittelee erikseen.
  • opintojaksolta/kurssilta kertyy 5 myöhästymistä periodin aikana
  • poissaolojen syy ei ole hyväksyttävä tai opiskelija ei selvitä poissaolojaan kokeen palautuspäivään mennessä. Palautuspäivän poissaolot on selvitettävä viikon sisällä.

  K-merkinnästä seuraa:

  • lupaa itsenäiseen suoritukseen ei myönnetä samana lukuvuonna.
  • lupaa suorittaa opintojakso/kurssi uusintakokeella ei myönnetä.
  • opiskelijan tulee käydä opinto-ohjaajan luona selvittämässä, milloin voi suorittaa opintojakson/kurssin uudelleen.
 • Etenemiseste tarkoittaa sitä, että opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua oppiaineen seuraaville opintojaksoille/kursseille, koska on saanut suoritetussa opinnoissaan liikaa hylättyjä.

  Uuden opetussuunnitelman 2021 oppimäärän mukaisissa aineissa hylättyjen opintojaksojen opintopistemäärä saa olla opiskelijan opiskelemissa pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraava:

  2–5 opintopistettä opiskeltu: 0 opintopistettä hylättyjä

  6–11 opintopistettä opiskeltu: 2 opintopistettä hylättyjä

  12–17 opintopistettä opiskeltu: 4 opintopistettä hylättyjä

  18 opintopistettä tai enemmän opiskeltu: 6 opintopistettä hylättyjä

  Etenemiseste syntyy aineeseen, jossa hylättyjen opintopistemäärä ylittää yllämainitut hylättyjen enimmäismäärät. Lukiokohtaiset muut valinnaiset opintojaksot eivät vaikuta etenemisesteeseen. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. (LOPS 2021)

  Opetussuunnitelman 2016 oppimäärän mukaisissa aineissa etenemiseste syntyy, jos oppiaineen pakollisista ja opiskelijan jo suorittamista valtakunnallisista syventävistä kursseista hylättyjä arvosanoja (4) on enemmän kuin 1/3. Lukiokohtaiset soveltavat kurssit eivät vaikuta etenemisesteeseen. Hylättyjä arvosanoja (4) saa siis olla oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista seuraava määrä:

  1-2 kurssia: 0 hylättyä

  3-5 kurssia: 1 hylätty

  6-8 kurs­sia: 2 hy­lät­tyä

  9 tai useampi kurssi: 3 hy­lät­tyä

  • Jos opis­ke­li­jal­la on ete­ne­mis­este ja hän jat­kaa oppi­ai­neen seu­raa­val­le opintojaksolle / kurs­sil­le, hän ei voi saa­da sii­tä arviointi­mer­kin­tää jak­so­to­dis­tuk­seen. Jos opiskelija saa poistettua etenemisesteen opintojakson / kurssin aikana (esim. osallistumalla uusintakokeeseen), hän voi saada arvioinnin.
  • OPS2016: Jos pakollisia kursseja on esim. 6 (lyhyt matematiikka, pitkä vieras kieli, äidinkieli), nelosia saa olla kaksi missä tahansa kohdassa, koska opiskelijalla on tällöin vielä mahdollista saada hyväksytty päättöarvosana (5, 5, 5, 5, 4, 4). Etenemiseste tulee siis vasta kolmannesta nelosesta, koska tällöin opiskelijalla ei ole enää mahdollista saada hyväksyttyä päättöarvosanaa.
  • OPS2016: Esimerkiksi ruotsissa etenemiseste tulee toisesta nelosesta, koska tällöin hyväksytty päättöarvosana ei ole enää mahdollinen. Pelastukseksi voi koitua jo käyty syventävä kurssi. Tällöin nelosia saakin olla kaksi, koska pakollisia kursseja ja jo käytyjä syventäviä on yhteensä kuusi. Niistä kolmasosa saa olla nelosia eli kaksi.
  • Aineissa, joissa on vähän pakollisia kursseja, etenemiseste syntyy kuitenkin vasta kuuden opintopisteen/kolmen kurssin jälkeen. Ongelmaksi se tuleekin useimmiten esim. psykologiassa, terveystiedossa, kemiassa, fysiikassa ja maantieteessä, jos ainoa käyty opintojakso/kurssi on nelonen, päättötodistusta ei voi saada.
  • Kuuden opintopisteen opintosuoritus tai kolme ensimmäistä kurssia saa aina käydä, ennen kuin eteneminen estetään.
 • Opiskelijan oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien  pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen/syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona.

  Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaan saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi, hylättyjä arvosanoja saa olla opiskelluissa pakollisissa ja valtakunnallisissa syventävissä kursseissa

  1 – 2 kurssia: 0 hylättyä

  3 – 5 kurssia: 1 hylätty

  6 – 8 kurssia: 2 hylättyä

  9 tai enemmän kurssia: 3 hylättyä

  Opettaja voi huomioida muut valinnaiset opintojaksot/soveltavat kurssit korottavina päättöarvosanaa laskettaessa. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa opiskelijan päättöarvosanaa.

  Vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaan saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi, hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

  2–5 opintopistettä: 0 opintopistettä

  6–11 opintopistettä: 2 opintopistettä

  12–17 opintopistettä: 4 opintopistettä

  18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä

  Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukiokoulutusta koskevan valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

  Opiskelija on oikeutettu erillisestä pyynnöstä saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden 2 opintopisteen opintojakson/yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 4 opintopistettä/kaksi kurssia. Hy­lät­tyä (4) arvo­sa­naa ei voi muut­taa suo­ri­tus­mer­kin­näk­si.

  Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion minimiopintopistemäärä 150 op tai vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Ja opiskelija on suorittanut valtakunnallisia syventäviä/valinnaisia opintoja 10 kurssia/20 opintopistettä.

  Opiskelija voi yrittää korottaa päättöarvosanaansa lukio-opintojen lopussa järjestettävissä koko oppimäärää käsittelevissä tenteissä. Niihin ilmoittaudutaan erikseen.